صنعت ایران و آلمان

پرچم های ایران و آلمان ۱

سلام دنیا یا Hallo Welt

“سلام دنیا” یا به آلمانی “Hallo Welt”، شروع بسیار مناسبی برای هر پروژه مربوط به دنیای کامپیوتر می باشد. از این رو این پست که اولین متن وب سایت “صنعت ایران و آلمان” است...